GALÉRIA   |   KAPCSOLAT   |   HÍREK   |   HÍRLEVÉL   |   
 
   
 
   
 
 
 
 
 
 
     
  FMK - Állásajánlat
Állásajánlat
 
Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei


műszaki vezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.
 
 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 3 év-ig szól.

A munkavégzés helye:
Budapest, 1096 Budapest, Haller utca 27.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
 • a műszaki, technikai terület irányítója az FMK és valamennyi tagintézmény vonatkozásában;
 • feladata a költségvetési szerv szakmai tevékenységéhez szükséges műszaki, technikai eszközök biztosítása és működtetése;
 • az eszközök ütemezett tervezésű karbantartása;
 • felelős a saját kivitelezésben megoldható felújításokért és javítások elvégzéséért;
 • feladata a műszaki szabályzatok felülvizsgálata;
 • feladata a tűz-, baleset-, és munkavédelmi szabályoknak megfelelő Intézményi működés biztosítása;
 • kialakítja az anyaggazdálkodás rendjét, megszervezi és biztosítja az anyagellátást;
 • biztosítja és összehangolja a rendezvényekkel kapcsolatos technikai műszaki teendők személyi és tárgyi feltételeit;
 • felelős az FMK-ban és a tagintézményekben a közbeszerzési eljárások hatályos jogszabályokban rögzített betartásáért;
 • felelős a rendezvények hátterének biztosításához az ajánlattételi kötelezettségnek eleget tenni és az ajánlattételi eljárásokat lebonyolítani, adminisztrálni;
 • folyamatosan figyelemmel kíséri, ellenőrzi, az igazgató megbízása szerint a tagintézmények ingó- és ingatlanvagyonának, vagyonleltárának állapotát, műszaki színvonalát;
 • felelős a gépjárműpark műszaki állapotának és tisztaságának folyamatos ellenőrzéséért, a megfelelő gépjármű üzemeltetés biztosításáért;
 • ellenőrzi a szállítólevelek szabályos vezetését;
 • felelős az FMK és tagintézményei eszközparkjának folyamatos karbantartásáért, állagának megóvásáért és annak rendeltetésszerű használatáért;
 • köteles az FMK és tagintézményei eszközparkjáról naprakész nyilvántartást vezetni;
 • felelős a műszaki személyzet és eszközkapacitás rendezvényekhez igazodó magas színvonalú biztosításáért;
 • együttműködik a Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központtal műszaki vonatkozású kérdésekben;
 • gondoskodik az anyagok és eszközök szakszerű és biztonságos tárolásáról.

 • Illetmény és juttatások:
  Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

  Pályázati feltételek:
 • Felsőfokú képesítés, szakirányú végzettség,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások).

 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • szakmai önéletrajz,
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok fénymásolata,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amely tartalmazza a foglalkozástól el nem tiltást,
 • pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

 • A munkakör betölthetőségének időpontja:
  A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

  A pályázat benyújtásának határideje:
  2019. február 24.

  A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kerek András nyújt, a 30/659-7889-os telefonszámon.

  A pályázatok benyújtásának módja:
 • Postai úton, a pályázatnak a Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei címére történő megküldésével (1096 Budapest, Haller utca 27.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K-27/2019, valamint a munkakör megnevezését: technikus.
 • vagy
 • Elektronikus úton Halász Brigitta részére a titkarsag@fmkportal.hu E-mail címen keresztül.
 • Személyesen: Halász Brigitta, Budapest, 1096 Budapest, Haller utca 27.

 • A pályázat elbírálásának módja, rendje:
  A beadott érvényes pályázatok alapján a pályázó személyéről a meghallgatását követően az igazgató dönt.

  A pályázat elbírálásának határideje:
  2019. február 28.

  A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 • www.fmkportal.hu - 2019. január 20.

 • A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.fmkportal.hu honlapon szerezhet.
   
  » Vissza
   
   
   
   
   
  FERENCVÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS INTÉZMÉNYEI
   
   
  1096 Budapest, Haller utca 27.
  Tel.: +36 (1) 216-1300, 476-3410
  Fax: +36 (1) 218-7909
  E-mail: info@fmkportal.hu
  Web: www.fmkportal.hu
     
  © FMK - Minden jog fenntartva